Miña conta
0 artigos

¡Aínda non hai produtos!

ATENCIÓN

A tenda atópase inactiva temporalmente polo que non se admiten pedidos.

Aviso legal

1. DATOS IDENTIFICATIVOS

 • Titular fiscal: Serviclic Publicidad, S.L.
 • CIF/NIF: B70608930
 • Dirección: Francisco del Río Romero, 4 Semisótano
 • Código postal: 15930
 • Concello: Boiro
 • Correo electrónico: pedidos@clicpublicidade.es
 • Teléfono: 981929090
 • Inscripción no rexistro: Lugar: n/d, tomo: n/d, libro: n/d, sección: n/d, folio: n/d, folla: n/d, inscripción: n/d

2. OBXECTO E ACEPTACIÓN DAS CONDICIÓNS DE USO

Serviclic Publicidad, S.L., en diante o Prestador, como responsable deste sitio web, pon a disposición dos usuarios o presente documento co que pretende dar cumprimento ás obrigacións dispostas na Lei 34/2002, de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico ( LSSI-CE), así como informar a todos os usuarios do sitio web respecto de cales son as condicións de uso do sitio web.

A través do sitio web, o Prestador facilita aos usuarios o acceso a diversos contidos, servizos, información e datos (os "contidos"), postos a disposición dos usuarios polo Prestador ou por terceiros provedores de servizos e contidos.

Toda persoa que acceda a este sitio web asume o papel de usuario, comprometéndose á observancia e cumprimento rigoroso das disposicións aquí dispostas, así como a calquera outra disposición legal que fose de aplicación, polo que se este non está de acordo con calquera das condicións aquí dispostas, deberá absterse respecto ao uso do presente sitio web.

O Prestador resérvase o dereito para modificar calquera tipo de información que puidese aparecer no sitio web, sen que exista obrigación de preavisar ou poñer en coñecemento dos usuarios ditas modificacións, entendéndose como suficiente coa publicación no sitio web do prestador.

utilización de determinados servizos implicará así mesmo a aceptación, sen reserva algunha, das Condicións particulares que o Prestador puidese establecer en calquera momento con carácter específico, sustitutivo ou complementario ao das presentes Condicións Xerais de Uso.

3. RESPONSABILIDADE

O Prestador exímese de calquera tipo de responsabilidade derivada da información publicada no seu sitio web, sempre que esta información fose manipulada ou introducida por un terceiro alleo ao mesmo.

Desde o sitio web do Prestador é posible que se redirixa a contidos de terceiros sitios web. Dado que o Prestador non pode controlar sempre os contidos introducidos polos terceiros nos seus sitios web, este non asume ningún tipo de responsabilidade respecto de devanditos contidos. En todo caso, o Prestador manifesta que procederá á retirada inmediata de calquera contido que puidese contravenir a lexislación nacional ou internacional, a moral ou a orde pública, procedendo á retirada inmediata da redirección ao devandito sitio web, poñendo en coñecemento das autoridades competentes o contido en cuestión.

O Prestador non se fai responsable da información e contidos almacenados, a título enunciativo, pero non limitativo, en foros, chats, xeradores de blogues, comentarios, redes sociais ou calquera outro medio que permita a terceiros publicar contidos de forma independente na páxina web do prestador. Con todo e en cumprimento do disposto no art. 11 e 16 da LSSI-CE, o Prestador ponse a disposición de todos os usuarios, autoridades e forzas de seguridade, e colaborando de forma activa na retirada ou no seu caso bloqueo de todos aqueles contidos que puidesen afectar ou contravenir a lexislación nacional, ou internacional, dereitos de terceiros ou a moral e a orde pública. No caso de que o usuario considere que existe no sitio web algún contido que puidese ser susceptible desta clasificación, rógase notifíqueo de forma inmediata ao administrador do sitio web.

Este sitio web foi revisado e probado para que funcione correctamente. En principio, pode garantirse o correcto funcionamento os 365 días do ano, 24 horas ao día. Con todo, o prestador non descarta a posibilidade de que existan certos erros de programación, ou que acontezan causas de forza maior, catástrofes naturais, folgas, ou circunstancias semellantes que fagan imposible o acceso á páxina web. Este sitio web foi revisado e probado para que funcione correctamente. En principio, pode garantirse o correcto funcionamento os 365 días do ano, 24 horas ao día. Con todo, o prestador non descarta a posibilidade de que existan certos erros de programación, ou que acontezan causas de forza maior, catástrofes naturais, folgas, ou circunstancias semellantes que fagan imposible o acceso á páxina web.

Se se detectase que existiu un erro na introdución do prezo dun artigo, con posterioridade á recepción dun pedido, o prestador poñerase en contacto con vostede canto antes para informarlle da incidencia, e ofrecerlle a opción de cancelación ou mantemento nas condicións correctas. A remisión de confirmación automática non valida condicións de prezo erróneas. En caso de cancelación seralle reintegrada calquera cantidade que fose abonada. Sen o seu expresa conformidade ás condicións de prezo correctas, non se procederá a dar curso ao envío.

4. PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL

O sitio web, incluíndo a título enunciativo pero non limitativo a súa programación, edición, compilación e demais elementos necesarios para o seu funcionamento, os deseños, logotipos, texto e/ou gráficos, é propiedade do Prestador ou, no seu caso, dispón de licenza ou autorización expresa por parte dos autores. Todos os contidos do sitio web atópanse debidamente protexidos pola normativa de propiedade intelectual e industrial, así como inscritos nos rexistros públicos correspondentes.

Independentemente da finalidade para a que fosen destinados, a reprodución total ou parcial, uso, explotación, distribución e comercialización, require en todo caso da autorización escrita previa por parte do Prestador. Calquera uso non autorizado previamente por parte do Prestador será considerado un incumprimento grave dos dereitos de propiedade intelectual ou industrial do autor.

Os deseños, logotipos, texto e/ou gráficos alleos ao prestador e que puidesen aparecer no sitio web, pertencen aos seus respectivos propietarios, sendo eles mesmos responsables de calquera posible controversia que puidese suscitarse respecto dos mesmos. En todo caso, o Prestador conta coa autorización expresa e previa por parte dos mesmos.

O Prestador recoñece a favor dos seus titulares os correspondentes dereitos de propiedade industrial e intelectual, non implicando a súa soa mención ou aparición no sitio web a existencia de dereitos ou responsabilidade algunha do Prestador sobre os mesmos, como tampouco respaldo, patrocinio ou recomendación por parte do mesmo.

Para realizar calquera tipo de observación respecto de posibles incumprimentos dos dereitos de propiedade intelectual ou industrial, así como sobre calquera dos contidos do sitio web, pode facelo a través do seguinte correo electrónico pedidos@clicpublicidade.es

5. CONDICIÓNS DE ACCESO

En xeral, o acceso á información dos distintos produtos e servizos existentes no sitio web, así como á súa navegación será libre e gratuíta, non esixíndose por tanto aos Usuarios o pertinente rexistro coa consecuente entrega dos seus datos persoais, nin a utilización de claves ou contrasinais. Non obstante o anterior, determinadas seccións do sitio web requirirán con carácter previo a inclusión de datos en formularios ou o pertinente rexistro.

Cando para o acceso a determinados contidos ou para a utilización dalgún servizo sexa necesario facilitar datos de carácter persoal, os Usuarios garantirán a súa veracidade, exactitude, autenticidade e vixencia. O PRESTADOR dará aos devanditos datos o tratamento automatizado que corresponda en función da súa natureza ou finalidade, nas Condicións e termos indicados na sección de Política de privacidade de datos.

Para facer uso dos Servizos os menores de idade, deberán obter previamente permiso e/ou autorización dos seus pais, titores ou representantes legais, quen será considerados responsables de todos os actos realizados polos menores ao seu cargo. A plena responsabilidade na determinación dos concretos contidos e Servizos aos que acceden os menores de idade corresponde aos maiores a cuxo cargo se atopan. Como Internet fai posible o acceso a contidos que poden non ser apropiados para menores, infórmase os Usuarios de que existen mecanismos, en particular programas informáticos de filtro e bloqueo, que permiten limitar os contidos dispoñibles e, aínda que non resultan infalibles, son de especial utilidade para controlar e restrinxir os materiais aos que poden acceder os menores.

6. CONDICIÓNS DE UTILIZACIÓN

O Usuario comprométese a facer un uso adecuado e lícito do sitio web así como dos contidos, produtos e servizos, de conformidade coa lexislación aplicable en cada momento, as presentes Condicións Xerais de Uso do sitio web, a moral e bos costumes xeralmente aceptadas e a orde pública.

O Usuario deberá absterse de:

 • I.Facer un uso non autorizado ou fraudulento do sitio web e/ou dos contidos con fins ou efectos ilícitos, prohibidos nas presentes Condicións, lesivos dos dereitos e intereses de terceiros, ou que de calquera forma poidan danar, inutilizar, sobrecargar, deteriorar ou impedir a normal utilización dos servizos, os equipos informáticos ou os documentos, arquivos e toda clase de contidos almacenados en calquera equipo informático.
 • I. Acceder ou tentar acceder a recursos ou áreas restrinxidas do sitio web, sen cumprir as condicións esixidas para o devandito acceso.
 • III. Provocar danos nos sistemas físicos ou lóxicos do sitio web, dos seus provedores ou de terceiros.
 • IV. Introducir ou difundir na rede virus informáticos ou calquera outros sistemas físicos ou lóxicos que sexan susceptibles de provocar danos nos sistemas físicos ou lóxicos do PRESTADOR, dos seus provedores ou de terceiros.
 • V. Tentar acceder, utilizar e/ou manipular os datos do PRESTADOR, terceiros provedores e outros Usuarios.
 • VI. Reproducir ou copiar, distribuír, permitir o acceso do público a través de calquera modalidade de comunicación pública, transformar ou modificar os contidos, a menos que se conte coa autorización do titular dos correspondentes dereitos ou iso resulte legalmente permitido.
 • VII. Suprimir, ocultar ou manipular as notas sobre dereitos de propiedade intelectual ou industrial e demais datos identificativos dos dereitos do PRESTADOR ou de terceiros incorporados aos contidos, así como os dispositivos técnicos de protección ou calquera mecanismos de información que poidan inserirse nos contidos.
 • VIII. Obter e tentar obter os contidos empregando para iso medios ou procedementos distintos dos que, segundo os casos, puxéronse á súa disposición a este efecto ou se indicaron expresamente nas páxinas web onde se atopen os contidos ou, en xeral, dos que se empreguen habitualmente na internet por non entrañar un risco de dano ou inutilización do sitio web e/ou dos contidos.
 • IX. En particular, e a título meramente indicativo e non exhaustivo, o Usuario comprométese a non transmitir, difundir ou poñer a disposición de terceiros informacións, datos, contidos, mensaxes, gráficos, debuxos, arquivos de son e/ou imaxe, fotografías, gravacións, software e, en xeral, calquera clase de material que:
  • a) De calquera forma sexa contrario, menosprezar ou atenche contra os dereitos fundamentais e as liberdades públicas recoñecidas constitucionalmente, nos Tratados internacionais e no resto da lexislación.
  • b) Induza, incite ou promova actuacións delituosas, denigratorias, difamatorias, infamantes, violentas ou, en xeral, contrarias á lei, á moral e bos costumes xeralmente aceptadas ou á orde pública.
  • c) Induza, incite ou promova actuacións, actitudes ou pensamentos discriminatorios por razón de sexo, raza, relixión, crenzas, idade ou condición.
  • d) Incorpore, poña a disposición ou permita acceder a produtos, elementos, mensaxes e/ou servizos delituosos, violentos, ofensivos, nocivos, degradantes ou, en xeral, contrarios á lei, á moral e aos bos costumes xeralmente aceptadas ou á orde pública.
  • e) Induza ou poida inducir a un estado inaceptable de ansiedade ou temor.
  • f) Induza ou incite a involucrarse en prácticas perigosas, de risco ou nocivas para a saúde e o equilibrio psíquico.

7. USO DE COOKIES E DO FICHEIRO DE ACTIVIDADE

As cookies son pequenos arquivos de texto xerados polas páxinas web que visitas, as cales conteñen os datos de sesión que poden ser de utilidade máis adiante na páxina web. Os datos permiten que a páxina web poida manter a súa información entre as páxinas, e tamén para analizar a forma de interactuar co sitio.

As cookies son seguras xa que só poden almacenar a información que se puxo no seu lugar polo navegador, o que é información que o usuario introduciu no navegador ou a que se inclúe na solicitude de páxina. Non poden executar código e non se poden utilizar para acceder ao teu computador.

As cookies son esenciais para o funcionamento da internet, achegando innumerables vantaxes na prestación de servizos interactivos, facilitándolle a navegación e usabilidade da web. As cookies non poden danar o seu equipo, non poden executar código e non se poden utilizar para acceder ao teu computador, e que estean activadas axuda a identificar e resolver os erros.

Algúns servizos poden utilizar conectores a redes sociais ( plugins sociais) tales como Facebook, Twitter, Google+, etc. Neste caso, debes consultar a política de cookie destas redes sociais, tendo en conta que ao utilizar o rexistro social estás a autorizar á rede social a almacenar cookies.

Que tipos de cookies existen?

A continuación, proporcionamos máis información para que se entendan mellor os diferentes tipos de cookies que poden ser utilizados:

- En función da caducidade:

Cookies de sesión: son cookies temporais que permanecen no arquivo de cookies do navegador ata que se abandona a páxina web. Adóitase empregar para analizar pautas de tráfico na web. A longo prazo, isto permite proporcionar unha mellor experiencia para mellorar o contido e facilitar o seu uso.

Cookies permanentes: son almacenadas no terminal e a páxina web leas cada vez que se realiza unha nova visita. A pesar do seu nome, unha web permanente posúe unha data de expiración determinada. A cookie deixará de funcionar despois desa data que pode ir duns minutos a varios anos. Utilízanse, xeralmente, para facilitar os diferentes servizos que ofrecen as páxinas web.

- En función de quen as xestione:

Cookies propias: son as enviadas e xestionadas por un equipo ou dominio do propio editor da web que se está visitando.

Cookies de terceiros: son as enviadas e xestionadas por un terceiro que non é o propio editor da web, cando proceden doutro servidor. Por exemplo, as usadas por redes sociais, ou por contido externo como Google Maps.

- En función da finalidade para a que se traten os datos obtidos a través das Cookies, podemos distinguir entre:

Cookies técnicas: son aquelas que permiten ao usuario a navegación a través dunha páxina web e a utilización das diferentes opcións ou servizos que nela existan como, por exemplo, controlar o tráfico, identificar a sesión do usuario, acceder a partes de acceso restrinxido, lembrar os elementos que integran un pedido, realizar a solicitude de inscrición ou participación nun evento, utilizar elementos de seguridade durante a navegación, almacenar contidos para a difusión de vídeos ou son ou compartir contidos a través de redes sociais.

Cookies analíticas: son aquelas que permiten ao responsable das mesmas, o seguimento e análise estatísticos do comportamento dos usuarios nos sitios web aos que están vinculadas. Utilízanse para a medición na actividade dos sitios web e para a elaboración de perfís de navegación dos usuarios dos devanditos sitios, co fin de introducir melloras en función da análise de datos de uso que fan os usuarios do servizo. Son tratadas por nós e/ou por terceiros. Estas cookies solicitan información anónima/ disociada do usuario, como o número de usuarios e o tempo empregado, cantas veces visita o sitio, a orixe do usuario, keywords... Grazas a iso podemos mellorar a oferta de produtos e servizos que ofrecemos.

Cookies de publicidade: son aquelas que, ben tratadas por nós ou por terceiros, permítennos xestionar da forma máis eficaz posible a oferta dos espazos publicitarios que hai na páxina web, adecuando o contido do anuncio ao contido do servizo solicitado ou ao uso que realice da nosa páxina web.

Que Cookies utilizamos nos nosos produtos Web?

A continuación informamos e pedímosche permiso para executar as seguintes cookies propias ou de servizos que nos prestan complementos de terceiros. A maioría de navegadores xeralmente permitiranche cambiar as características do teu navegador para que este non acepte estas “ cookies”, pero se realizas esta acción, por favor ten en conta que o sitio web ou algunhas partes do sitio web non funcionarán correctamente.

a) Cookies propias

- CookiesCtrl: Para controlar se o usuario acepta ou non as cookies.

- pgresponsive: Con esta cookie xestionamos a versión responsive do sitio web.

- ASP.NET_SessionId: Esta cookie é usada para establecer a sesión do usuario que visita a web.

- visita: Para contabilizar as visitas á web.

- idiomaPpalId, idiomaTienda, googtrans: Para administrar correctamente o idioma da tenda.

- pedido, formaEnvioPedido , usuario, carrito, datosComprador, mailPedidoRealizado, estadoTienda, fechasTareaCatalogo: Cookies empregadas para xestionar os pedidos, o carriño da compra e o usuario que fai o pedido.

- __MyAppSession: Datos da sesión do usuario.

- currencyUpdate, currencyChanged: Datos da sesión do usuario.

b) Cookies de Google

- _utma, _utmb, _utmt, _utmz: Estas cookies correspóndense ao servizo de analítica web denominado Google Analytics, que permite obter información sobre o uso que os usuarios fan do sitio web.

- PREF, NID, GAPS, GoogleAccountsLocale_session, AID, APISID, HID, HSID, SID, SAPISID, SSID, CONSENT, TAID, PAIDCONTENT: Ao iniciar sesión nunha conta de Google almacénanse estas cookies no computador co fin de permanecer conectado á súa conta de Google ao visitar os seus servizos de novo. Mentres permaneza con esta sesión activa e use complementos noutros sitios web como o noso, Google fará uso destas cookies para mellorar a súa experiencia de uso. É habitual que aparezan ao empregar mapas de Google.

Para máis información pódese consultar o documento "Tipos de cookies que utiliza Google"

c) Twitter

- __utma, __utmb, __utmt, __utmv, __utmz, external_referer, H, eu_cn, _twitter_sess, _gat, _ga, _remember_checked_on, remember_checked, twll, guest_id, metrics_token, lang: o noso sitio inclúe un complemento para mostrar a actividade do noso perfil en Twitter e realizar publicacións nel. Por tanto, Twitter axusta automaticamente as súas propias cookies. Para obter máis información, lea a "política de privacidade de Twitter".

d) Youtube/Google

- GALX, LSID, RMME, YSC, CAL, dkv, _ ga, _ gat, GEUP, VISITOR_ INFO1_ LIVE: Algunhas páxinas do noso sitio web poden incluír vídeos de YouTube, un servizo proporcionado tamén por Google. Para utilizalo Google envía cookies como ademais das cookies que poida empregar Google se accede autentificado cun perfil rexistrado de Google, coa finalidade de calcular o ancho de banda necesario, as veces que se visualiza un vídeo, etc. Para máis información pódese consultar o documento "Tipos de cookies que utiliza Google".

e) Facebook

- locale, datr, c_ user, fr, x- src, xs, csm, s, pl, lu, p, presence, js_ reg_ fb_ ref, js_ reg_ fb_ gate: Cookies empregadas por Facebook para xestionar como comparten contidos os usuarios con sesión iniciada, controlar os botóns de gústame, etc. Pode consultar aquí máis "información sobre como emprega Facebook as súas cookies".

Como xestionar as cookies?

Todos os navegadores da internet permiten limitar o comportamento dunha cookie ou desactivar as cookies dentro da configuración ou as opcións do navegador. Os pasos para facelo son diferentes para cada navegador, podéndose atopar instrucións no menú de axuda do teu navegador.

Moitos navegadores permiten activar un modo privado mediante o cal as cookies bórranse sempre despois da visita. Dependendo de cada navegador este modo privado, pode ter diferentes nomes. A continuación pódese atopar unha lista dos navegadores máis comúns cunha ligazón á configuración de cookies e os diferentes nomes deste "modo privado":

Chrome, consulte: Administración de cookies en Chrome

Explorer, consulte: Administración de cookies en Internet Explorer

Firefox, consulte: Administración de cookies en Firefox

Safari, consulte: Administración de cookies en Safari

Opera, consulte: Administración de cookies en Opera

Safari (iOS), consulte: Administración de cookies en Safari (iOS)

Chrome (Android) consulte: Administración de cookies en Chrome (Android)

8. POLÍTICA DE PRIVACIDADE

8.1 Responsable do Tratamento

O Responsable do Tratamento correspóndese co do titular do sitio web, cuxos datos completos son: Serviclic Publicidad, S.L., con N.I.F. B70608930, e domicilio en Francisco del Río Romero, 4 Semisótano, 15930, Boiro.

8.2 Datos tratados, finalidades e prazo de conservación

8.2.1 Datos tratados

Para os efectos da solicitude de información ou de contacto, deberanse facilitar uns datos a través do enchemento do formulario disposto para ese efecto, no que se indicará cales deles teñen o carácter de obrigatorio.

Para os efectos de tramitar un pedido de forma puntual ou ben rexistrarse como comprador habitual, deberanse facilitar uns datos, todos eles tratados polo Responsable do Tratamento.

Durante a navegación obtemos datos que nos achegan información sobre usabilidade e preferencias dos usuarios, segundo os termos e condicións que se prevén expresamente no apartado de cookies.

8.2.2 Finalidades

Carriño da compra: O usuario poderá elixir entre rexistrarse, podendo así gardar os seus datos para futuras compras, ou ben identificarse unicamente para o produto ou produtos elixidos. En ambos os casos, os formularios dispostos indicarán que datos son os necesarios, indicando o campo obrigatorio cun asterisco (*). Aqueles que opten polo proceso de rexistro, dispoñerán dunha “Área persoal”, na que poderán xestionar, modificar ou actualizar os datos de carácter persoal, así como as direccións de entrega.

Devanditos datos utilizaranse exclusivamente para a tramitación e xestión das relacións comerciais con clientes e usuarios, a execución do servizo postventa e/ou de garantía das compras realizadas, así como para o envío de información relacionada cos produtos e servizos por calquera medio, incluído o correo electrónico ou medio electrónico equivalente.

Contacto: A finalidade consistirá na xestión e tramitación dunha efectiva contestación ás cuestións expostas.

8.2.3 Conservación

Non se conservarán os datos, sendo borrados unha vez realizáronse as xestións correspondentes.

8.3 Lexitimación do tratamento

Carriño da compra: A base legal para o tratamento dos datos para a compra dos nosos produtos será a execución do contrato de prestación de servizos no que o interesado é parte.

Contacto: a lexitimación será o consentimento, que poderá ser retirado en calquera momento, sen que en ningún caso a retirada do mesmo condicione a execución do contrato de prestación de servizos.

8.4 Exercicio de dereitos

As persoas interesadas teñen dereito a se acceder aos seus datos persoais, así como a solicitar a rectificación dos datos inexactos ou, no seu caso, solicitar a súa supresión cando, entre outros motivos, os datos xa non sexan necesarios para os fins que foron recollidos. Para iso, os usuarios poderán dirixir unha comunicación por escrito á dirección arriba indicada, incluíndo acreditación da personalidade.

8.5 Destinatarios e cesións

Non se realizarán cesións de datos, nin transferencias internacionais.

9. MODIFICACIÓN E TERMINACIÓN DE SERVIZOS

Aínda que, en principio, a duración deste sitio é indeterminada, o Prestador resérvase o dereito para modificar, suspender ou dar por terminada a prestación dos seus servizos, en todo ou en parte, en calquera momento, e sen necesidade de preaviso aos Usuarios do mesmo.

Así mesmo, o Prestador poderá modificar en calquera momento as Condicións de uso deste sitio web.

10. LEY Y JURISDICCIÓN APLICABLE

Calquera controversia en relación coa web rexerase pola lei española. A resolución de conflitos ou controversias será sometida aos Xulgados e Tribunais de Boiro, salvo nos casos nos que o foro corresponda ao domicilio do comprador.

NEWSLETTER

Suscríbete o noso newsletter para recibir ofertas e novidades exclusivas.